pozvati kontakt

BONSILAGE FIT G EXTRA za silaže trava sa vrlo visokim sadržajem šećera

2021-03-18 
određivanje sadržaja šećera refraktometrom

Porasti trave iz čistih kultura kao što je npr. raž, imaju visok udio šećera. Ali i vremenski uvjeti s hladnim noćima i sunčanim danima stvaraju puno šećera u travi. Rezultirajući visok sadržaj zaostalog šećera u silaži trave povećava rizik od ponovnog zagrijavanja sjenažne mase, kao i rizik acidoze buraga i metaboličke probleme.
U usjevima s visokim početnim udjelom šećera i relativno malim udjelom proteina, puferski kapacitet je nizak. Kao rezultat, pH vrijednost brzo pada i dolazi do nepovoljnog uzorka fermentacijskih kiselina s previše mliječne kiseline i zaostalog šećera. To i povećani rizik od naknadnog zagrijavanja stoje na putu zdravoj hranidbi mliječnih stada.


Sigurnost za sjenaže bogate šećerom sa Lactobacillus parafarraginis

Preuzimajući ovaj problem, ISF Schaumann Istraživanje je razvilo dodatak za silažu BONSILAGE FIT G EXTRA. Dodatak predstavlja novoizabrani heterofermentativni bakterijski soj mliječne kiseline Lactobacillus parafarraginis. Ova bakterija mliječne kiseline optimalno je prilagođena uvjetima s visokim početnim udjelom šećera i malim puferskim kapacitetom u fermentacijskoj podlozi. Jedinstvena kombinacija s dokazanim sojevima L. rhamnosus i L. buchneri idealno podržava uzorak fermentacijskih kiselina i potrebnu stabilnost u usporedbi s konvencionalnim dodacima za silažu trava.

Travna silaža s visokim udjelom šećera obrađena BONSILAGE FIT G EXTRA pokazuje veće pH vrijednosti, niži udio mliječne kiseline i veći udio octene kiseline i propilenglikola u procesu siliranja. To se također može vidjeti u izvrsnoj aerobnoj stabilnosti silaža (vidi sliku 1).


Poseban dodatak za silaže sa visokom količinom šećera 

BONSILAGE FIT G EXTRA posebno je dizajniran za siliranje travnu masu između 25-50% ST s više od 20% početnog šećera u ST. Za najtočniju uporabu BONSILAGE FIT G EXTRA, preporučljivo je odrediti sadržaj šećera pomoću analize uzoraka svježe trave i / ili pomoću refraktometra. U osnovi je potrebno sadržaj sirovog pepela održati što manjim od 10% u ST. Ako je željeni raspon ST > 25% i Brix- vrijednos izmjerena refraktometrom > 7, preporučuje se upotreba BONSILAGE FIT G EXTRA (vidi prikaz 2).


Ukratko

Korištenje visokog početnog sadržaja šećera za stvaranje zdravog uzorka fermentacijske kiseline kroz:
• Smanjenje mliječne kiseline koja je kritična za burag na potreban optimum za povećanje zdravlja buraga
Povećanje udjela fiziološki vrijedne octene kiseline za:
• veću stabilnost silaže prilikom korištenja
• pozitivan učinak na unos hrane
• stvaranje nosača energije propilenglikola od strane L. parrafaraginis, poboljšavajući opskrbu krava energijom

Želite li kupiti dodatke za silažu? Molimo kontaktirajte nas ili svog terenskog SCHAUMANN- savjetnika. 

BONSILAGE FIT G EXTRA optimira vrenje travnih masa bogatih šećerom
prikaz 1: BONSILAGE FIT G EXTRA optimira vrenje travnih masa bogatih šećerom

prijevod prikaza 1

suha tvar, %

konvencionalni silažni dodatak, BONSILAGE FIT G EXTRA,  pH vrijednost 4,25

ostaci šećera                 mliječna kiselina                    octena kiselina                 propilenglikol

BONSILAGE FIT G EXTRA proširuje program BONSILAGE posebno za tretiranje silaže trava sa visokim udjelom šećera
Darst. 2: BONSILAGE FIT G EXTRA proširuje program BONSILAGE posebno za tretiranje silaže trava sa visokim udjelom šećera

prijevod prikaza 2

manji     <<               sadržaj šećera                 >>    visok

< 4 Brix                                                        4-7 Brix                                             > 7 Brix

< 30% ST   >30% ST                     < 25% ST           >25% ST                               >25% ST