pozvati kontakt

BONSILAGE-dodaci za silažu. Tržišni i inovacijski lider od 2000.

2019-02-11 
Logo BONSILAGE-Siliermittel

Kvaliteta voluminoze igra veliku ulogu u proizvodnji mlijeka, u održanju zdravlja životinja i time u troškovima efikasnoj proizvodnji. Intenzivnim istraživačkim radom stvorene su tri proizvodne grupe i to BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED i BONSILAGE FIT. Inovativni silažni inokulanti specijalno su prilagođeni Vašim zahtjevima.

BONSILAGE BASIC. Mjerljivo povećanje kvalitete silaža.

Silažni inokulanti divizije BONSILAGE BASIC optimiraju procese vrenja i stabilnost silaža, čime se pobpljšava proizvodnost voluminoza. Proizvodi povećavaju količinu by-pass proteina (UDP) u silaži. Tako se štede drugi izvori proteina kao što je sojina ili repičina sačma.

 • BONSILAGE FORTE: za sjenaže trava, djetelina i lucerne u nižem području suhe tvari
 • BONSILAGE ALFA: za sjenaže lucerne,djetelina i drugih leguminoza
 • BONSILAGE PLUS: za sjenaže trava, djetelina, lucerne, zelenih žitarica i GPS > 30 % suhe tvari
 • BONSILAGE MAIS: za kukuruzne silaže cijele biljke i GPS
 • BONSILAGE CCM: za silaže vlažnog zrna kukuruza i CCM
 • BONSILAGE GKS: za tretiranje cijelog zrna kukuruza u plinom zatvorenim silosima ( CO2)

BONSILAGE SPEED. Mjerljivo brže siliranje.

Novi, ekskluzivni bakterijski soj Lactobacillus diolivorans skraćuje vrijeme zrenja na dva tjedna i spriječava naknadno zagrijavanje- aerobni proces razgradnje. Energijom bogate,aerobno stabilne silaže osiguravaju jednu visoku konzumaciju također kod ubrzane promjene krmiva u korištenju.

 • BONSILAGE SPEED G: kratak period zrenja i visoka aerobna stabilnost za sjenaže trava, djetelina, lucerne i zelenih žitarica
 • BONSILAGE SPEED M: kratak period zrenja i visoka aerobna stabilnost za silaže kukuruza i  GPS-silaže

BONSILAGE FIT. Mjerljivo više fitnessa za krave.

Proizvodi BONSILAGE FIT optimiraju energetska obilježja Vaših silaža i brinu o visokoj aerobnoj stabilnosti. Primjenom BONSILAGE-silažnih inokulanata utječemo na o hranidbi ovisne bolesti kao što je acidoza i ketoza, jer se stvaranjem propilenglikola odterećuje metabolizam krava.

 • BONSILAGE FIT G: visoka aerobna stabilnost energetski bogatih sjenaža.
 • BONSILAGE FIT M: visoka aerobna stabilnost energetski bogatih kukuruznih silaža i  GPS-silaža.
   

Pronađite više informacija na BONSILAGE-stranici:  www.bonsilage.de