pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju siliranje i proizvodnja krme

CCM i LKS silaža - samo najbolja hrana u hranilicama i na hranidbenom stolu

Mais

Silirani vlažni kukuruz sa klipom (CCM) izvrstan je izvor energije u hrani za svinje i goveda. Od CCM-a i cijelog klipa sa lišćem klipa(LKS) može se proizvesti visokoenergetska silaža kukuruza, a time i visokokvalitetna stočna hrana, koja postavlja posebne zahtjeve u procesu siliranja.

Cijeli klip sa lišćem (LKS) se uglavnom koristi u hranidbi goveda. Sastoji se od potpunog klipa kukuruza (100% zrna, 100% vreteno) i zaštitnih listova klipa . U CCM -u se bere samo kukuruz na klipu, uglavnom za upotrebu u hranidbi svinja (vidi prikaz 1). Osnovni uvjeti za uspješnu hranidbu su da su te silaže ukusne, visoko probavljive i bez kvasca i plijesni.

Izbjegavajte gubitke zbog kvasaca 

Studije pokazuju da je kvasac na svježe ubranom kukuruzu na klipu, a posebno na zrnu kukuruza često veći od 1.000.000 CFJ / g Svj. Mase. Suha i vruća ljeta posljednjih godina rezultirala su značajno povećanom najezdom kvasca na kritičnom području usjeva kukuruza. To dovodi do zagrijavanja silaže, a time i do velikih gubitaka siliranja tijekom skladištenja. Ne samo gubici suhe tvari, već i smanjenje ukusnosti i manja potrošnja hrane, kao i problemi u zdravlju životinja uzrokuju poteškoće na farmama. Kako biste to izbjegli, vrijedi  upotrijebiti dodatke za silažu.

Postoje različite mogućnosti za tretiranje silaže. Osim bioloških dodataka za silažu, mogu se koristiti i organske kiseline.

Siliranje sa BONSILAGE CCM

ISF Schaumann Istraživanje razvilo je biološki dodatakza silažu BONSILAGE CCM posebno za zahtjeve CCM silaža i samog zrna kukuruza. Dokazana kombinacija homofermentativnih i heterofermentativnih bakterija mliječne kiseline (MSB) osigurava posebno aerobno stabilne silaže koje se rado onzumiraju. Homofermentativni MSB dovodi do učinkovite pretvorbe biljnog šećera u mliječnu kiselinu. Rezultat je stabilna pH vrijednost i izvrsna  svojstva ukusnosti. Heterofermentativni MSB dovodi do kontroliranog stvaranja octene kiseline i na taj način suzbija rast kvasaca i plijesni (vidi prikaze 2 i 3). Stabilnost silaže se postiže za najmanje 8 tjedana.

Konzerviranje sa SCHAUMASIL 5.0

Druga mogućnost osiguranja kvalitete hrane za CCM i LKS silaže je upotreba kombinacije kiselina SCHAUMASIL 5.0 koja nije nagrizajuća tj. prilagođena je korisniku. Ova mješavina kiselih soli i organskih kiselina s pH vrijednošću 5 učinkovito blokira stvaranje kvasaca i plijesni. Prirodni postupak siliranja nije potisnut i proizvode se ukusne silaže s dugim vijekom trajanja (vidi prikaz 4). Na ravnotežu bilance dušika također nema utjecaja- jer SCHAUMASIL 5.0 ne sadrži dušik.

Zaključak: tretiranje CCM-a i LKS-a se isplati

I BONSILAGE CCM i SCHAUMASIL 5.0 potvrđuju se u praksi svojim dobrim učinkom i rukovanjem. Oba proizvoda nisu korozivna. Troškovi tretiranja silaže pokriveni su smanjenjem gubitaka pri siliranju. Usjev tretiran s BONSILAGE CCM i SCHAUMASIL 5.0 karakterizira vrlo dobra aerobna stabilnost i hranidbena higijena. Ovako pripremljena silaža CCM i LKS vrlo je popularna kod svinja, krava i tovnih bikova.

oblici spremanja zrele biljke kukuruza
prikaz 1:oblici spremanja zrele biljke kukuruza

prijevod prikaza 1

oblik kukuruza 

LKS

zrno, vreteno i lišće klipa

CCM

zrno i vreteno

GKS

zrno

suha tvar 45-60% 60-65% do 70%
sadržaj vlaknine 6-10% 4-8% >5%

 

Udio pojedinačnih dijelova kukuruza u silaži odlučuje o : energiji, probavljivosti i sadržaju vlaknine i proteina.

Izazov: djelomična pojava kvasaca i plijesni.

 

BONSILAGE CCM –aerobna stabilnost
prikaz 2: BONSILAGE CCM – aerobna stabilnost

prijevod prikaza 2

aerobna stabilnost, dani

kontrola, BONSILAGE CCM

 

sadržaj, % u ST

mliječne, octene kiseline, kiseline i propandiol ( ukupno)

kontrola, BONSILAGE CCM

 

BONSILAGE CCM – sadržaj kiselina vrenja
prikaz 3: BONSILAGE CCM – sadržaj kiselina vrenja

prijevod prikaza 3

sadržaj, % u ST

mliječna

octena

kiseline i propandiol ( ukupno)

 

kontrola, BONSILAGE CCM 

SCHAUMASIL 5.0 osigurava aerobnu stabilnost u siliranju LKS (55% ST)
prikaz 4: SCHAUMASIL 5.0 osigurava aerobnu stabilnost u siliranju LKS (55% ST)

prijevod prikaza 4

aerobna stabilnost, dani

trajanje skladištenja/ zrenja: 14 dana, 49 dana, 90 dana

kontrola, SCHAUMASIL 5,0

napomene o siliranju kiselim solima i kiselinama
prikaz 5: napomene o siliranju kiselim solima i kiselinama

Tehnički savjeti za siliranje tj. konzerviranje sa solima kiselina i kiselinama

Osnova uspješnog siliranje tj. konzerviranja je točno određivanje suhe tvari mase za tretiranje. U osnovi bi trebalo odrediti vlagu svakog ulaza.

  • primjena kiselina se smije vršiti samo sa dozatorom otpornim na kiseline
  • prije upotrebe treba izbaždariti dozator
  • neophodno je obratiti pažnju na uputstva o sigurnosti ( HACCP- koncept)
  • zidovi i podovi skladišta trebaju se zaštititi premazom ili folijom otpornom na kiseline
  • tijekom procesa mljevenja ne smije biti pretjeranog zagrijavanja kako bi se izbjegla reakcija kvarenja ovisna o zagrijavanju (smeđa ili crna obojenost mase, Maillardova reakcija)
  • kod higijenski opterećene ulazne mase ( npr. sa snijeti) ili mase sa primjesama, dozaciju povećati za 0,1- 0,3%