pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi perad

CERAVITAL povećava ključne pokazatelje uspješnosti tova purana i brojlera

CERAVITAL bei Geflügel

Poboljšanje pretvorbe krmiva i ciljana upotreba žitarica bogatih NSP-om, poput zobi, raži, ječma i kukuruza, mogu pomoći u smanjenju troškova hrane. Kako bi smanjio antinutritivne učinke i povećao iskoristivost hranjivih sastojaka i NSP frakcija, SCHAUMANN je razvio CERAVITAL-  fermentacijski proizvod iz čvrste faze vrenja . Njegove izvanredne performanse mogu se također dokazati u peradarskom sektoru testovima u istraživanju i praksi.

CERAVITAL poboljšava dnevne priraste i pretvorbu krmiva za brojlere

Da bi se dokazao potencijal rada CERAVITAL-a, u ISF Schaumann Istraživanju su izvedena 3 pokusa hranidbe brojleria. Životinje su dobile smjesu s OVITAL MM CV ATG. Nakon testnog razdoblja od pet tjedana postignuto je poboljšanje parametara dnevnog prirasta i konverzije krmiva, vidi prikaze 1 i 2. Dodani CERAVITAL je povećao zavrünu težinu tova za više od 80 g. Uz pozitivne učinke na pretvorbu krmiva i povećanje žive vage, moglo se primijetiti znatno povećanu vitalnost i ujednačenost životinja. To je donijelo i povećanje profitabilnosti.

Purani su konačnu težinu u tovu postigli tjedan dana ranije

U pokusima na terenu je korišten SCHAUMANN-PUTENMINERAL s CERAVITAL-om i organski vezanim mikroelementima AMINOTRACE u kombinaciji s jednim finišerom za tov purana i sa pšenicom. U toviliütu je bilo  20.000 životinja kad su bile stare 34 dana. Gubici na kraju tovnog razdoblja iznosili su samo 3%, pri čemu su uzeti u obzir i uzgojni gubici.

Korištenjem CERAVITAL-a je postignuta završna težina od 23,57 kg za 21 tjedan, vidi prikaz 3. Nakon 22 tjedna tova je kontrolna skupina težila 22,80 kg. Životinje u ispitnoj skupini mogle bi se otpustiti tjedan dana ranije sa potrebnom konačnom težinom tova. Konverzija krmiva je bila 1: 2,51. Uz to, životinje su pokazale očito povećanu jednoobraznost.

CERAVITAL poboljšava dnevni prirast
prikaz 1: upotreba CERAVITAL-a poboljšava signifikantno dnevni prirast

prijevod prikaza 1

ŽV nakon 36 dana, g

kontrola           CERAVITAL

pokus 1        pokus 2

CERAVITAL poboljšava konverziju
prikaz 2: CERAVITAL donosi značajno poboljšanje konverzije kod brojlera 36. dana

prijevod prikaza 2

konverzija krme, 1:

kontrola        CERAVITAL

pokus 1               pokus 2

CERAVITAL pospješuje razvoj težine
prikaz 3: dodani CERAVITAL pospješuje razvoj težine kod purana

prijevod prikaza 3

težina purana, kg

težina purana: P3, P4, P5, P6