pozvati kontakt

RUMIVITAL optimira fermentaciju u buragu

2022-11-23 
RUMIVITAL

RUMIVITAL je inovativni proizvod fermentacije za povećanje konverzije hranjivih tvari u buragu goveda. Potiče u buragu probavu različitih frakcija ugljikohidrata - posebice frakcija biljne vlaknine i škroba - i tako postiže bolje iskorištenje osnovnog obroka. Sada postoje tri varijante ove djelatne tvari koje odgovaraju početnim osnovama obroka: RUMIVITAL, RUMIVITAL®i i RUMIVITAL®b.

Sastav i kvaliteta krme nije uvijek ista. Probavljivost sirove vlaknine u osnovnom obroku može znatno varirati ovisno o vremenu berbe, polaznom materijalu itd. U usporedbi sa svim drugim sirovim hranjivima, frakcije vlaknine su teže probavljive i stoga manje iskoristive. Probava vlaknine stoga igra ključnu ulogu u hranidbi.

Frakcije ugljikohidrata utječu na probavljivost stanične stijenke

Ugljikohidrati tipa celuloze i hemiceluloze - sažeti kao sadržaj NDF-a i ADF-a - čine najveći dio stanične stijenke. Međutim, bakterije buraga mogu ih razgraditi samo do određene mjere. RUMIVITAL može dodatno poboljšati razgradnju ovih komponenti. 

Fermentirani proizvod potiče razgradnju stanica i podržava izmjenu hranjivih tvari u buragu

RUMIVITAL, RUMIVITAL®i i RUMIVITAL®b su jedinstveni kompleksi djelatnih tvari bogati sirovim proteinima, koji se dobivaju iz određenih sojeva gljivica čvrstom fermentacijom. Potiču razgradnju i fermentaciju stijenki biljnih stanica u buragu – ujedno služe i kao hranjivi medij za bakterije buraga. To potiče razgradnju sirove vlaknine i frakcija škroba. Poboljšana probava vlaknine znači da se iz krme stvara više energije i povećava učinkovitost hrane. Tako se može postići veći unos suhe tvari.

Tri varijante linije RUMIVITAL - ovisno o početnom stanju osnovne krme

Raspon primjene RUMIVITAL- linije djelatnih tvari sada uključuje tri varijante i to RUMIVITAL, RUMIVITAL®i i RUMIVITA L®b. Svaka varijanta ima nešto drugačiji fokus u svom načinu djelovanja. 

 

 

Ispitivanja dokazuju učinkovitiju konverziju hrane i povećanu probavljivost

RUMIVITAL dokazano povećava probavljivost komponenti stanične stijenke, iskoristivost cjelokupne organske mase, energetsku vrijednost ukupnog obroka i učinkovitost krmiva. Ispitivanja s RUMIVITAL®i i RUMIVITAL®b pokazuju iste učinke u obrocima bogatim škrobom. Osim toga, puferski kapacitet ovih varijanti se povećao tako da su se pH- vrijednosti u buragu brže stabiliziralju.

 

Varijanta djelatnog sastojka RUMIVITAL prvenstveno je optimizirana za konverziju krme za obroke bogate travnom masom kod mliječnih krava.
Kompleks djelatnih sastojaka RUMIVITAL®i, s druge strane, posebno je prilagođen za obroke bogate kukuruzom, obrocima bogatim škrobom s visokim udjelom ugljikohidrata bez vlaknine. Također se stabilizira pH- vrijednost buraga: zbog povećane površine struktura stanične stijenke se veže više H+ iona i povećava se puferni kapacitet.

Djelovanja i efekti RUMIVITAL-a

prijevod prikaza djelovanja i efekata RUMIVITAL-a

djelovanje u stanici

mikroorganizmi u buragu razgrađuju biljnu stanici

sadržaj stanice: škrob, šećer, pektin, protein, mast

stanična sijenka:  sek. stanična stijenka= NDF, lignin (ADF, NDF), primarna stanična stijenka= celuloza ( ADF, NDF)

konzum, rata pasaže u buragu

fermentacija u buragu

raste: organska masa, hlapljive masne kiseline, izgradnja mikroorganizama

stabilizacija pH za probavljivost i pretvorbu

efekti RUMIVITAL®i 

raste: efikasnost obroka, perzistentnost, količina mlijeka

pada: razgradnja tjelesne mase, gubici u izmetu

Spektar primjene RUMIVITAL- linije djelatnih tvari zaokružuje RUMIVITAL®b. Kao najnovija varijanta optimizirana je za korištenje u klasičnom tovu bikova i povećava učinkovitost osnovne krmive u obrocima s niskom strukturom i visokim udjelom lako probavljivih ugljikohidrata.

RUMIVITAL®b poboljšava razgradnju stanične stijenke i frakcije vlaknine osnovne krme za daljnju pretvorbu mikrobima buraga

prijevod prikaza djelovanja i efekata RUMIVITAL®b

djelovanje u stanici

mikroorganizmi u buragu razgrađuju biljnu stanici

sadržaj stanice: škrob, šećer, pektin, protein, mast

stanična sijenka:  sek. stanična stijenka= NDF, lignin (ADF, NDF), primarna stanična stijenka= celuloza ( ADF, NDF)

raste konzum, raste rata pasaže u buragu

fermentacija u buragu

raste: organska masa, hlapljive masne kiseline, izgradnja mikroorganizama

stabilizacija pH za probavljivost i pretvorbu

efekti RUMIVITAL®i 

raste: efikasnost obroka, masa prirasta

pada: gubici u izmetu