pozvati kontakt

RUMIVITAL optimira fermentaciju u buragu

2019-02-01 
RUMIVITAL

Sa RUMIVITAL-om, SCHAUMANN predstavlja inovativne proizvode fermentiacije  za pretvorbu hranjiva u buragu muznih krava. Ponuda uključuje dvije varijante: RUMIVITAL za obroke na bazi sjenaža, RUMIVITAL®i za obroke na bazi kukuruza. Obje djelatne tvari stimuliraju oslobađanje različitih ugljikohidrata u buragu, naročito biljne frakcije vlaknine i škroba. Zahvaljujući povećanju fermentacijske sposobnosti buraga, povećava se prirod hranjiva pa se hrana bolje iskorištava.

Probavljivost krmiva obroka nosi ključnu ulogu u hranidbi goveda

Hranidba temeljena na proizvodnosti je osnova za isplativu proizvodnju mlijeka. Ovisno o kvaliteti hrane u korištenju, probavljivost sirove vlakanine u ukupnom obroku može znatno varirati. U usporedbi sa svim ostalim sirovim hranjivim tvarima, frakcije vlakana su manje probavljive i stoga manje korisne. 

Razgradnja frakcija ugljikohidrata stanične stijenke

Strukturni ugljikohidrati celuloza i hemiceluloza (sažeti kao sadržaj NDF i ADF) čine najveći dio stanične stijenke, ali ih bakterije buraga mogu razgraditi samo do određene mjere. Tako probava vlaknine igra ključnu ulogu u hranidbi. RUMIVITAL i RUMIVITAL®i jedinstveni su kompleksi djelatnih tvari bogatih proteinima, koji se dobivaju iz definiranih sojeva gljivica pomoću čvrste fermentacije. Potiču razgradnju i fermentaciju biljnih staničnih stijenki u buragu - istodobno služe kao hranjivi medij za bakterije buraga.


Jedinstveni proizvodi fermentacije podržavaju promet hranjivih tvari preživača

Svrha RUMIVITAL-a i RUMIVITAL®i-a je pozitivan utjecaj na fermentaciju buraga radi promicanja razgradnje sirove vlaknine, strukturnih tvari i frakcija škroba iz obroka s naglaskom na travu tj. kukuruz. Poboljšanjem probave vlaknine može se očekivati veći unos suhe tvari a time povećanje konzumacije energije i posljedično povećana učinkovitost hranidbe.


RUMIVITAL®i – veća proizvodnost iz obroka bogatih škrobom i kukuruznom silažom 

Iako RUMIVITAL prvenstveno optimira pretvorbu krmiva za obroke na bazi trava kompleks aktivnih sastojaka RUMIVITAL®i posebno je prilagođen obrocima na bazi kukuruzne silaže, obroke bogate škrobom i možda strukturno siromašne obroke s visokim vrijednostima ugljikohidrata koji ne spadaju u vlakninu. RUMIVITAL®i dodatno stabilizira pH vrijednost buraga. Zbog povećane površine strukture stanične stijenke, veže se više H + iona i povećava se  puferni kapacitet.


Pokusi dokazuju učinkovitiju pretvorbu krmiva i veću probavljivost

RUMIVITAL evidentno dovodi do povećanja probavljivosti komponenata stanične stijenke, iskorištavanja cjelokupne organske mase, energije ukupnog obroka i učinkovitosti hranidbea. Pokusi s RUMIVITAL®i dokazuju iste učinke u obrocima s visokim udjelom škroba. Uz to, puferni kapacitet se povećao, tako da su se brže stabilizirale vrijednosti pH u buragu. 

 

RUMIVITAL- djelovanja i efekti

RUMIVITAL

prijevod prikaza djelovanja i efekata RUMIVITAL-a

djelovanje u stanici

mikroorganizmi u buragu razgrađuju biljnu stanici

sadržaj stanice: škrob, šećer, pektin, protein, mast

stanična sijenka:  sek. stanična stijenka= NDF, lignin (ADF, NDF), primarna stanična stijenka= celuloza ( ADF, NDF)

  • konzum, rata pasaže u buragu

fermentacija u buragu

raste: organska masa, hlapljive masne kiseline, izgradnja mikroorganizama

  • stabilizacija pH za probavljivost i pretvorbu

efekti RUMIVITAL®i 

raste: efikasnost obroka, perzistentnost, količina mlijeka

pada: razgradnja tjelesne mase, gubici u izmetu