Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti

EU- proizvodi iz SCHAUMANN-a ispunjavanju zahtjeve mliječnog tržišta

Sve više mljekara zahtijeva komponente u hranidbi koje dolaze iz Europe. Ovaj zahtjev je moguće provesti sa proteinskim i komponentama smjesa. SCHAUMANN pokazuje kako se to ostvaruje i sa specijalnim proizvodima.

Upravljanje siliranjem - visoka kvaliteta sjenaža za najbolju proizvodnost voluminoze

Visokovrijedna voluminoza je baza za uspješnu i ekonomičnu proizvodnju mlijeka. Pravilna tehnologija siliranja odlučuje o tome. SCHAUMANN Vam skreće pažnju na što trebate paziti, kako biste postigli idealnu kvalitetu svojih sjenaža.

Pravilnik za gnojidbu: Odteretiti bilancu hranjiva u svinjogojstvu

SCHAUMANN Vam pokazuje kako se sa ciljanom hranidbom svinja može regulirati bilanca hranjiva. To je naročito odlučujuće za gospodarstva sa velikom naseljenosti životinja i sa malo površina, zbog redukcije prekoračenja bilance dušika i fosfora.

Crijeva krmača hraniti zdravo: opskrba krmača vlakninom.

Pravilna hranidba sa odgovarajućom vlakninom i probavi prilagođenim smjesama su odlučujući preduvjeti za povećanje proizvodnosti i zdravlja krmača.

Stabilna proizvodnja mlijeka usprkos toplinskom stresu

Visoke temperature, pojačana radijacija i vlažnost zraka izbacuju krave iz njezine termoregulacije ( neutralna zona je 4-16 stupnjeva C). Trebamo joj olakšati i omogućiti proizvodnju bez pada u količini i kvaliteti mlijeka.

Kako krmače mogu biti produktivnije-hranidba kao ključna funkcija managementa

U fazi sisanja prasadi slabine krmače su osnova razvoja dotičnog legla. U suprasnosti, izgubljena tjelesna masa treba se hranidbom povratiti tj. ...

Proizvodni gubici krmača ovisni o toplinskom stresu? Tako ne treba biti!

Visoke temperature i visoka vlažnost zraka u ljetnim mjesecima često dovode do poremetnji u optoku krvi, produženo vrijeme prašenja, do nedostatnog mlijeka i gubitaka težine krmača. Toplinski stres u ljetnim mjesecima stočar može sprijećiti.

Pravilno hraniti telad: uz intenzivan plan napajanja ne zaboraviti burag

Osnova za jedan povećani potencijal proizvodnje leži u štali za telad. Intenzitet napajanja i razvoj buraga su važni čimbenici. Pročitajte koje značenje ima odgovarajući postav obroka.

Toplinski stres – izbjegnite utjecaj na proizvodnju mlijeka, plodnost i zdravlje

Pod visokim temperaturama i često i visokom vlažnosti zraka u ljetnim mjesecima narušava se ne samo proizvodnja mlijeka već i zdravlje i plodnost krava. Toplinski stres se može ciljano izbjeći u ljetnim mjesecima.

Reducirati salmonele u svinjcima

Sa konzekventnom higijenom i hranidbenim postupcima mogu se poštivati odrednice pravilnika svinje -salmonela i optimirati njihov status za izlazak na tržište i razinu cijene.

Upotreba kolostruma - kamen temeljac odgoja teladi

Najvažnije 3 postavke za odgoj teladi glase:
„brzo – u odgovarajućoj količini – vrhunske kvalitete“
Tko poštuje ova osnovna pravila pruža svojoj teladi najvažniju osnovu za neometani i zdravi razvoj.