Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Rezultati pokusa

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT – kombinacija specijalno izabranih monoglicerida. Pokus u odgoju prasadi.

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT je nova kombinacija kiselina sa monogliceridima (MCM) sa djelovanjem protiv gram-pozitivnih i grm-negativnih bkterija u svim područjima proizvodnje svinja. U pokusu odgoja prasadi dnevni prirasti i konverzija su značajno bolji. 

Gospodarstvo Riswick prezentira rezultate iz 2011 siliranja vlažnog zrna kukuruza

CCM-konzerviranje se još uvijek provodi sa kemijskim proizvodima-kiselinama. Inokulant Bonsilage CCM ( kombinacija bakterija) pruža široku paletu djelovanja, ekonomičnu i ne korozivnu alternativu- potvrđeno rezultatima pokusa na gospodarstvu Riswick.

Potvrđeni bolji rezultati sa SCHAUMALAC PROTECT

Pokus u obrazovnom i pokusnom centru Futterkamp potvrdio je opažanjima potencijal SCHAUMALAC PROTECT-a u odgoju prasadi. Iako na visokom nivou kontrolne grupe zabilježeno je značajno povećanje u pokusnoj grupi.

Efekti MCFA na proizvodne rezultate u odgoju prasadi

Dodatak srednjelančanih masnih kiselina (MCFA) je budućnosti orijentiran, ekonomičan način stabilizacije  visokoproizvodnih smjesa za prasad. Pozitivna praktična iskustva potvrđena su i točnim mjerenjima u pokusima.

BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo

Novi rezultati analiza su potvrdili:
BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo.. BONSILAGE značajno povećava kvalitetu sjenaža. To potvrđuju analize sa Fakulteta Hohenheim sa sveobuhvatnim materijalom. 

Osigurana stabilnost TMR-obroka sa TMR-proizvodima SCHAUMANN

Korištenje totalnog-miksa-obroka (TMR) u hranidbi krava postao je standard na mnogim mliječnim farmama. Pitanje je to korištenja radne snage i povećane konzumacije krmiva ali to su samo dvije prednosti...