Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

SCHAUMANN novosti 2012

KALBI TMR - novi suhi TMR za telad
- SCHAUMANN suhi TMR za siguni odgoj teladi

Ključ optimalnog razvoja buraga kod teladi je rani konzum ukusnih i visokoprobavljivih krmiva: voluminoznih i smjesa. Korištenje tkz suhog TMR-a se već godinama procjenjuje i kroz aktualne rezultate testiranja je i potvrđeno. SCHAUMANN je na osnovi takvih rezultata i brojnih iskustava iz prakse razvio novi proizvod KALBI TMR.

Tirsana 1312 - zaštita jetre za početak laktacije
- Tirsana 1312- lagana primjena za siguran start u laktaciju

Ulazak u laktaciju visoko proizvodnih krava povezan je sa velikim izazovima.

 

Konzumacija u pravilu sa brzo rastućim potrebama na energiji ne može pratiti korak.

 

 

Aminotrace - inovacija u organski vezanim mikroelementima
- Aminotrace- uz manju dozaciju veći učinci na zdravlje

Za organizam životinja su organski vezani mikroelementi kao što su cink, bakar, mangan, kobalt željezo i jod od bazične važnosti tj. neophodni za život. Pojedinačno ili u grupi- sudjeluju u mnogim funkcijma u organizmu.

 

Schaumann Sauenfit 1312: tekući vitamin B12 za krmače
- Tekući vitamin B12 za brže prašenje, puno mlijeka i kondiciju krmače

Novi specijalni tekući proizvod SCHAUMANN SAUENFIT 1312 brine o vitalnosti krmača oko prašenja.

SCHAUMANN i GREENSTAR-program
- Specijalno prilagođene mješavine trava za hranidbu krava

Efikasna proizvodnja mlijeka direktno se naslanja na visoko kvalitetnu voluminozu. Pored proizvodnje trava na trajnim travnjacima u ponudi su i trave na oranicama. Navedene GREENSTAR-mješavine SCHAUMANN-a odgovaraju na specijalne zahtjeve oranično-hranidbenih sistema. One daju najbolje prirode i visoki biljni sanitarni nivo za sljedeću kulturu i njenu produkciju.