Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti

Zdravlje prasadi - dobro promišljeni higijenski koncept

Prasad je opetovano zaražena raznim patogenima. Stoga bi trebalo, prije preseljenja krmača u prasilište, uspostaviti higijenski koncept kako bi se dosljedno smanjili patogeni mikrobi.

Fiziologija probave – hranidba za razvoj prasadi

Zdrava crijeva osnova su za redovitost probave prasadi. Ali crijevo i njegove funkcije moraju prvo sazrijeti. Upravo je zbog toga u prasadi fazi odbića potrebna posebna pažnja.

Uspješan odgoj prasadi poštivanjem sistema

Hrana za odbiće je bila ustrojena na maksimalnu sigurnost i potporu probavi koja kod prasadi još nije u potpunosti razvijena, a fokus u odoju može se sve više i više usmjeravati prema visokim rezultatima.

Prihrana sisajuće prasadi stvara uravnotežena legla

Veliko leglo predstavlja izazov za krmaču, a odgovarajuće mjere poput prihrane prasadi i ujednačavanje legla potpora su za krmaču. Pročitajte više o pojedinačnim mjerama i savjete.

Odbita prasad mora jesti!

Odbiće je glavni izazov za prasad na različitim razinama. Važno je omogućiti prasadi da jede hranu. Ovdje saznajte više o pravilnoj hranidbi.

Higijena krmiva - pravilna reakcija na naknadno zagrijavanje, plijesan, kvasce i toksine

Naknadno zagrijavanje silaže ili otkrivanje kvasaca i plijesni često se podrazumijeva kao pojava mikotoksina. Međutim, to nije uvijek tako...U nepovoljnim uvjetima hranidbe mogu se formirati takozvani endotoksini.....

Kolostrum osigurava uspješan početak života teladi

Brza opskrba teleta protutijelima iz kvalitetnog kolostruma presudna je za proizvodne učinke teleta. U daljnjem tekstu pročitajte kako možete procijeniti kvalitetu kolostruma uz pomoć refraktometra.

Stabilna proizvodnja usprkos rastućim temperaturama ljeta

Visoke temperature i vlage zraka tijekom ljeta često vode ka narušavanju proizvodnje u svinjogojstvu. Ovdje možete pročitati kako svoje svinje možete poduprijeti za vrijeme toplinskog stresa kroz prilagođenu hranidbu i odgovarajući management.

Stabilna proizvodnja mlijeka usprkos toplinskom stresu

Već od 20°C mliječne krave su pod toplinskim stresom. Posljedično pada proizvodnja i reprodukcija, zdravlje papaka i vimena se pogoršva. Pronađite u daljnjem tekstu kako možete poduprijeti svoje krave ciljanom hranidbom.

Također i u ljeto- visoki prirasti i zdrava tovna junad

Ljeto pred uspješan tov junadi postavlja višestruke izazove. Pročitajte kako im možete pomoći za vrijeme visokih temperatura okoline i u rastućoj vlagi zraka.

Savjeti za uspješno siliranje kukuruzne biljke

Visoka kvaliteta kukuruznih silaža je osnova za rezultate u proizvodnji. Najvažnije faktore za proizvodnju energetski bogate, stabilne kukuruzne silaže naći ćete u ovom pregledu. Tako se mogu minimalizirati gubici energije i izbjeći naknadno zagrijavanje.

 

Smanjiti toplinski stres kod teladi

I telad pati od toplinskog stresa zbog visokih temperatura. Naročito su pogođena telad u igluima ili u štalama. Kako biste izbjegli poremetnju cirkulacije, ovdje pročitajte upotrebljive savjete koji će Vam pomoći da smanjite toplinski stres.

Tri odlučujuća pravila za upotrebu kolostruma

Kao što smo već navodili, kod upotrebe kolostruma treba paziti na tri osnovna pravila: brza upotreba, dovoljna količina i dobra kvaliteta. Samo će se na taj način rano stvoriti osnova za brzi i zdravi razvoj teladi.

EU- proizvodi iz SCHAUMANN-a ispunjavanju zahtjeve mliječnog tržišta

Sve više mljekara zahtijeva komponente u hranidbi koje dolaze iz Europe. Ovaj zahtjev je moguće provesti sa proteinskim i komponentama smjesa. SCHAUMANN pokazuje kako se to ostvaruje i sa specijalnim proizvodima.

Upravljanje siliranjem - visoka kvaliteta sjenaža za najbolju proizvodnost voluminoze

Visokovrijedna voluminoza je baza za uspješnu i ekonomičnu proizvodnju mlijeka. Pravilna tehnologija siliranja odlučuje o tome. SCHAUMANN Vam skreće pažnju na što trebate paziti, kako biste postigli idealnu kvalitetu svojih sjenaža.

Pravilnik za gnojidbu: Odteretiti bilancu hranjiva u svinjogojstvu

SCHAUMANN Vam pokazuje kako se sa ciljanom hranidbom svinja može regulirati bilanca hranjiva. To je naročito odlučujuće za gospodarstva sa velikom naseljenosti životinja i sa malo površina, zbog redukcije prekoračenja bilance dušika i fosfora.

Crijeva krmača hraniti zdravo: opskrba krmača vlakninom.

Pravilna hranidba sa odgovarajućom vlakninom i probavi prilagođenim smjesama su odlučujući preduvjeti za povećanje proizvodnosti i zdravlja krmača.

Stabilna proizvodnja mlijeka usprkos toplinskom stresu

Visoke temperature, pojačana radijacija i vlažnost zraka izbacuju krave iz njezine termoregulacije ( neutralna zona je 4-16 stupnjeva C). Trebamo joj olakšati i omogućiti proizvodnju bez pada u količini i kvaliteti mlijeka.

Kako krmače mogu biti produktivnije-hranidba kao ključna funkcija managementa

U fazi sisanja prasadi slabine krmače su osnova razvoja dotičnog legla. U suprasnosti, izgubljena tjelesna masa treba se hranidbom povratiti tj. ...

Proizvodni gubici krmača ovisni o toplinskom stresu? Tako ne treba biti!

Visoke temperature i visoka vlažnost zraka u ljetnim mjesecima često dovode do poremetnji u optoku krvi, produženo vrijeme prašenja, do nedostatnog mlijeka i gubitaka težine krmača. Toplinski stres u ljetnim mjesecima stočar može sprijećiti.

Pravilno hraniti telad: uz intenzivan plan napajanja ne zaboraviti burag

Osnova za jedan povećani potencijal proizvodnje leži u štali za telad. Intenzitet napajanja i razvoj buraga su važni čimbenici. Pročitajte koje značenje ima odgovarajući postav obroka.

Toplinski stres – izbjegnite utjecaj na proizvodnju mlijeka, plodnost i zdravlje

Pod visokim temperaturama i često i visokom vlažnosti zraka u ljetnim mjesecima narušava se ne samo proizvodnja mlijeka već i zdravlje i plodnost krava. Toplinski stres se može ciljano izbjeći u ljetnim mjesecima.

Reducirati salmonele u svinjcima

Sa konzekventnom higijenom i hranidbenim postupcima mogu se poštivati odrednice pravilnika svinje -salmonela i optimirati njihov status za izlazak na tržište i razinu cijene.

Upotreba kolostruma - kamen temeljac odgoja teladi

Najvažnije 3 postavke za odgoj teladi glase:
„brzo – u odgovarajućoj količini – vrhunske kvalitete“
Tko poštuje ova osnovna pravila pruža svojoj teladi najvažniju osnovu za neometani i zdravi razvoj.