Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Inovativni proizvodi

SCHAUMASAN PREMIUM veže mikotoksine i stabilizira proizvodnju

Izloženost mikotoksinima često nije jasno klinički određena jer trajni unos manjih količina obično ne dovodi do razvoja tipičnih simptoma. Životinje pokazuju...

BONSILAGE-silažni inokulanti vode na tržištu i u inovaciji od 2000.

Inovativni silažni inokulanti iz proizvodnih divizija BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED i BONSILAGE FIT su prilagođeni svim uvjetima tijekom siliranja i hranidbe.

Higijenski prah PROFISTREU LB sa aktivnim zaštitnim kulturama optimira mikroklimu štala

Primjenom ovog higijenskog praha za posipanje u štalama kod goveda, svinja i perad optimiraju se dodatno rezultati redovitog čišćenja i dezinfekcije. SCHAUMANN ima novi higijenski prah obogaćen zaštitnim bakterijskim kulturama.

SCHAUMANN je razvio KALBI TMR ALFA , jedan moderni TMR za telad - sa najboljim prihvaćanjem

Sadašnji obroci za telad iz kravljih TMR-a ili obroci po volji sa dugačkim sijenom riješeni su u modernim štalama sa suhim tkz TMR-om za telad. SCHAUMANN je razvio takav TMR za telad na temelju brojnih pokusa.

SCHAUMASIL- program konzerviranja žitarica sa organskim kiselinama

Trajnost žitarica za hranidbu domaćih životinja konzerviranjem kiselinama je postupak kojim se spriječava razvoj plijesni i bakterija u smjesama, vlažnim žitaricama i CCM-u.

RINDAMAST - hranidbeni koncept za sve faze rasta junadi

Schaumann je RINDAMAST-program preradio i postavio na još boljim osnovama- za još djelotvornije iskorištenje hranjiva. Čine ga šest proizvoda koji pokrivaju ulazne, mlade, lagane katergorije pa sve do kategorija završnog tova.

SCHAUMA OMNI-S – za snažni proizvodni podstrek kod krmača, prasadi i nerastova

Ulje tune i lignoceluloza kao sastavnice visoke djelotvornosti, termički obrađena pšenica u ulozi nosača, organske kiseline i antioksidansi kao stabilizatori – osiguravaju visoku proizvodnost i rentabilnost.