Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Uspješni govedari

Farma Salaš- primjer uspješnog upravljanja mliječnim stadom, Hrvatska

Velika pažnja posvećuje se kvaliteti voluminoznog dijela obroka. Tehnologija siliranja se iz godine u godinu usavršava. Interakcija zdravlja i proizvodnosti. Korištenje silažnih inokulanata je obavezna stavka.

Kvaliteta za količinu- koncept za povećanje proizvodnje mliječnog stada

Moderno upravljanje i proizvodnja krmiva na vlastitom gospodarstvu na vrhunskoj razini, izgrađuju osnovu za najveću proizvodnju mliječnog stada na gospodarstvu Tellmann, Peheim. Glase za vrhunsko gospodarstvo u WEU. 

Kontakt

Dr. Leonhard Raab

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr