Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Farma Salaš- primjer uspješnog upravljanja mliječnim stadom, Hrvatska


Ekipa sa Farme Salaš na sajmu u Gudovcu

Farma Salaš veliku pažnju posvećuje kvaliteti voluminoznog dijela obroka. Tehnologija siliranja se iz godine u godinu usavršava. Interakcija zdravlja i proizvodnosti. Korištenje silažnih inokulanata je obavezna stavka.

O farmi
Farma mliječnih krava "Salaš "d.o.o. nalazi se u Marijancima, Županija osječko- baranjska. Radom je započela 2004. godine, početnim uvozom 330 steonih junica iz Nizozemske, što je bio i jedini uvoz. Danas je na farmi 410 krava, 90 steonih i 290 junica ostalih kategorija. Nadopuna i povećanje osnovnog stada vršilo se isključivo iz vlastitog podmlatka.

Pasminski sastav stada je crno holštajn-frizijsko govedo, uvezeno iz Nizozemske, a po genetskom sastavu s projekcijom proizvodnje oko 10.000 kg. Farmom upravljaju dva veterinara u čijoj je nadležnosti i kreiranje hranidbe

Proizvodnja
Promatrano po pojedinoj laktaciji, prva laktacija iznosi 7.764kg, druga 9.787kg, treća 10.398kg, četvrta 10.722kg, peta 10.711kg, šesta 10.632kg.

Management- savjet za higijenu i prvotelkinje
Nova slama se nanosi dva puta dnevno. Čišćenje stelje obavlja se svakih 40tak dana, a stajnjak se zatim skladišti na posebno predviđenom prostoru. Čišćenje blatnog hodnika je tri puta dnevno i zatim se na njega nanosi piljevina. Važno je naglasiti da su krave u prvoj laktaciji do svog zasušenja odvojene od krava starijih laktacija.

Management- krave se hrane 4 puta dnevno bez obzira na godišnje doba

Krave u laktaciji hrane se četiri puta dnevno: u 6.30, 11.00, 16.00 i 20.30 sati. Dnevni je obrok u duljem periodu godine podijeljen na četiri jednaka dijela, a ljeti je, zbog vrućine, obrok u 11.00 sati, smanjen u odnosu na ostale obroke.

Vrste obroka
Za krave se formiraju četiri različita obroka: suhostajni (od početka zasušenja do 30 dana pred telenje), zatim obrok „uvod“ (od 30 dana prije telenja pa do telenja), obrok za najproizvodnije krave broj jedan (u prvoj proizvodnoj štali) i obrok za muzne krave u drugoj proizvodnoj štali (krave u padu laktacije i više kondicije). Razlika u obroku za te dvije kategorije krava je u količini koncentrata koja je manja za one krajem laktacije, uz povećanje količine vlaknine. Obrok čine: slama, sijeno lucerke, sjenaža lucerke, sjenaža ljulja, silaža kukuruza (cijela biljka), svježi repin rezanac, pivski trop, kukuruz, tritikal, sojina sačma, tostirana soja, suncokretova pogača, vitaminsko mineralni premiks.

 

 

Specijalan premiks za posebnog klijenta- FS za Farma Salaš


Za proizvodne krave korišten je premiks Rindavit Ascco FS firme Schaumann, posebno prilagođen potrebama i krmivima na farmi. U premiks su dodani i živi kvasci Saccharomyces cerevisiae za bolju probavljivost vlaknine i stabilizaciju pH buraga. Kroz zadnjih 30 dana suhostaja koristi se premiks Rindamin MF Sauer koji uz vitamine i mikroelemente sadrži anionske i kationske soli. Prvenstveno služi kao uspješna preventiva hipokalcemije.
Za preventivu ketoze u uvod za teljenje isto tako već godinama koristimo Rindavital C Plus kojem je osnovno obilježje efikasan sadržaj L-karnitina. Dozacija je 200g dnevno po kravi zadnja 3 tjedna suhostaja.

Vaš partner

SCHAUMANN -Schaumann Agri d.o.o.

Tel: +385 (0) 48 665 148
Fax: +385 (0) 48 665 149

info@schaumann.hr