Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Certifikati kvalitete

Znakovi kvalitete kao što su DLG, GMP+, ABCERT, KAT, HACCP i ISO potvrda su nezavisnih organizacija da se SCHAUMANN pridržava postavljenih zahtjeva bitnih za kvalitetu proizvoda. Dokaz su za proizvođača a isto tako za klijenta, poljoprivrednika, stočara kao jedna važna poveznica u lancu proizvodnje orijentiranom prema kvaliteti .

DLG- znakovi kvalitete

Njemačko poljoprivredno društvo ( njemačka skraćenica DLG ) ocjenjuje smjese, silažne inokulante, sredstva za čišćenje, za dezinfekciju, sredstva za higijenu vimena kao i dezinfekciju štala dajući im tkz. DLG- znakove za kvalitetu. Postavke ocjena kvalitete određuju se prema zahtjevima u praksi i poštuju najnovija znanstvena saznanja.

Već više od 50 godina se SCHAUMANN uspješno redovito podvrgava visokim odrednicama zahtjevia na kvalitetu DLG-a. Premiksi, silažni inokulanti i različiti proizvodi za higijenu nose DLG- znakove za kvalitetu.

GMP+ Osiguranje sigurnosti hrane

GMP+ Osiguranje sigurnosti hrane (skraćenice GMP+ FSA) je međunarodna skica za osiguranje sigurnosti hrane za životinje u svim dijelovima lanca hranidbe životinja.
Za SCHAUMANN je GMP+FSA vrijedan standard za proizvodnju smjesa, predmješavina i njihovih izvoda sa svakogodišnjiom provjerom i potvrdom. GMP+ posjeduje priznanja QS, A-Futter, ISO, HACCP.

Prema GMP+ FSA bazi podataka

ABCERT DE-Eko-006

Krmiva za ekološku hranidbu domaćih životinja po aktualnom EU Eko-pravilniku br. 834/2007 i br. 889/2008  ABCERT potvrđuje za SCHAUMANN-proizvode njihovu proizvodnju i korištenje u ekološkoj poljoprivredi.

Prema Abcert-certifikatima

KAT – udruženje za kontroliranu alternativu držanja domaćih životinja

D-91555-01

Priprema za preduvjete KAT - udruženje za kontrolirane forme držanja životinja za hranidbene komponente. Registrirano udruženje SCHAUMANN sa potpunim pravom dostavlja u KAT-sisteme certificirane proizvode.

Prema listi članova KAT-sistema

Download

Ekološka poljoprivreda

Lista svih ekoloških proizvoda