Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann novosti 2011

Schaumann na prvom mjestu DLG-imidž-barometra
- Prvo mjesto u sektoru hranidbe

Schaumann na prvom mjestu DLG-imidž-barometra

14. puta je Schaumann na vodećoj poziciji DLG-imidž-barometra u kategoriji „Komponente na gospodarstvu- stočarska proizvodnja.

Proizvodnju u peradarstvu optimalizirati sa ciljem
- Tekući hranidbeni dodatak MELOVIT

Samo vitalna peradarska jata mogu garantirati rentabilnu proizvodnju. Kako bi se perad držala u proizvodnom potencijalu u kritičnim periodima ili fazama sa visokom proizvodnjom , kroz jednu kratkotrajnu primjenu hranjiva preko vode za piće reagirati se može ciljano. SCHAUMANN je za takvu primjenu razvio MELOVIT. Nova kombinacija djelatnih tvari koju čine mikroelementi i vitamini....

Odlična aerobna stabilnost uz BONSILAGE CCM
- Aktualni rezultati pokusa iz 2011. sa gospodarstva Haus Riswick potvrđuju djelotvornost

U provedenom pokusu na gospodarstvu Haus Riswick sa silažnim inokulantom BONSILAGE CCM njegova je djelotvornost potvrđena. U pokusu je CCM-masa 90 dana bila u silažnom procesu i nakon toga su objavljene slike vrenja i aerobna stabilnost  za svaku kombinaciju pokusa.

Nedostatak krmiva: nužno je zahtjevati i izvlačiti više iz kukuruzne silaže
- Odgovarajući inokulant štiti silaže uz kraće skladištenje pred naknadnim zagrijavanjem

Ovogodišnja suša početkom godine dovela je u mnogim mliječnim gospodarstvima  i bioplinskim postrojenjima do nedostatka krmiva. Gospodrstva koja  jedan dio dobro izgledajućih polja sa  kukuruzom žele prijevremeno požeti, izsilirati i koristiti treblju takvu masu tretirati sa ciljanim silažnim inokulantom koji će je štititi od naknadnog zagrijavanja.

SCHAUMACID S - sigurno protiv salmonela

SCHAUMACID S nadopunjuje program SCHAUMANN-kislina u hranidbi sa ciljanim djelovanjem. Kombinacija je to kratko- i srednjelančanih kiselina sa širokim spektrom djelovanja protiv salmonela i drugih gram negativnih kao i gram pozitivnih bakterija u svinjogojstvu.

Štiti od klostridija i poboljšava aerobnu stabilnost

BONSILAGE PROTECT, novi proizvod iz programa silažnih inokulanata SCHAUMANN daje efikasnu zaštitu od klostridija i naknadnog zagrijavanja u srednjem području suhe tvari.