Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti za svinjogojce

Zdravlje prasadi - dobro promišljeni higijenski koncept

Prasad je opetovano zaražena raznim patogenima. Stoga bi trebalo, prije preseljenja krmača u prasilište, uspostaviti higijenski koncept kako bi se dosljedno smanjili patogeni mikrobi.

Fiziologija probave – hranidba za razvoj prasadi

Zdrava crijeva osnova su za redovitost probave prasadi. Ali crijevo i njegove funkcije moraju prvo sazrijeti. Upravo je zbog toga u prasadi fazi odbića potrebna posebna pažnja.

Uspješan odgoj prasadi poštivanjem sistema

Hrana za odbiće je bila ustrojena na maksimalnu sigurnost i potporu probavi koja kod prasadi još nije u potpunosti razvijena, a fokus u odoju može se sve više i više usmjeravati prema visokim rezultatima.

Odbita prasad mora jesti!

Odbiće je glavni izazov za prasad na različitim razinama. Važno je omogućiti prasadi da jede hranu. Ovdje saznajte više o pravilnoj hranidbi.

Prihrana sisajuće prasadi stvara uravnotežena legla

Veliko leglo predstavlja izazov za krmaču, a odgovarajuće mjere poput prihrane prasadi i ujednačavanje legla potpora su za krmaču. Pročitajte više o pojedinačnim mjerama i savjete.

Stabilna proizvodnja usprkos rastućim temperaturama ljeta

Visoke temperature i vlage zraka tijekom ljeta često vode ka narušavanju proizvodnje u svinjogojstvu. Ovdje možete pročitati kako svoje svinje možete poduprijeti za vrijeme toplinskog stresa kroz prilagođenu hranidbu i odgovarajući management.

Pravilnik za gnojidbu: Odteretiti bilancu hranjiva u svinjogojstvu

SCHAUMANN Vam pokazuje kako se sa ciljanom hranidbom svinja može regulirati bilanca hranjiva. To je naročito odlučujuće za gospodarstva sa velikom naseljenosti životinja i sa malo površina, zbog redukcije prekoračenja bilance dušika i fosfora.

Crijeva krmača hraniti zdravo: opskrba krmača vlakninom.

Pravilna hranidba sa odgovarajućom vlakninom i probavi prilagođenim smjesama su odlučujući preduvjeti za povećanje proizvodnosti i zdravlja krmača.

Kako krmače mogu biti produktivnije-hranidba kao ključna funkcija managementa

U fazi sisanja prasadi slabine krmače su osnova razvoja dotičnog legla. U suprasnosti, izgubljena tjelesna masa treba se hranidbom povratiti tj. ...

Reducirati salmonele u svinjcima

Sa konzekventnom higijenom i hranidbenim postupcima mogu se poštivati odrednice pravilnika svinje -salmonela i optimirati njihov status za izlazak na tržište i razinu cijene.

Proizvodni gubici krmača ovisni o toplinskom stresu? Tako ne treba biti!

Visoke temperature i visoka vlažnost zraka u ljetnim mjesecima često dovode do poremetnji u optoku krvi, produženo vrijeme prašenja, do nedostatnog mlijeka i gubitaka težine krmača. Toplinski stres u ljetnim mjesecima stočar može sprijećiti.