Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Efekti MCFA na proizvodne rezultate u odgoju prasadi


Razvoj dnevnih prirasta

Slobodne srednjelančane masne kiseline (MCFA) su budućnosti okrenuto i troškovno povoljno rješenje za stabilizaciju proizvodno jakih smjesa za odgoj prasadi. Pozitivna iskustva iz prakse dala su povod provedbi jednog egzaktnog pokusa sa odbijenom prasadi na učilišnom i istraživačkom centru Futterkamp. Trebalo je istražiti utjecaj MCFA na parametre proizvodnosti u odgoju prasadi , sa punovrijednom smjesom (kiselinski paket, BONVITAL , encimi itd.) bez i sa MCFA komponentom.

 

Izvedba pokusa

U pokusu je bilo 240 prasadi (Pi x BHZP) sa 12 životinja po boksu na plastičnom rešetkastom podu bez odvajanja po spolu. Svaku hranidbenu grupu činilo je 120 prasadi odjeljenih u 10 bokseva. Odbita prasad pokusa bila je prosječno 24,1 dan stara i 8,1 kg teška. Hranilo se u dvije faze i to FAZA I-smjesa za prvih 15 dana a FAZA II-smjesa za sljedećih 25 dana uz hranidbu po volji preko Spotmix-postrojenja (prikaz 1).

Smjesa kontrole sadržavala je i kiselinsku mješavinu iz SCHAUMANN-programa dok je pokusna smjesa bila opskrbljena sa 1% SCHAUMALAC PROTECT granulata. Sa izuzetkom MCFA u SCHAUMALAC PROTECT te dvije mješavine kiselina se nisu razlikovale. Kao parametri pokusa mjereni su težinski razvoj, konzum hrane, konverzija kao i subjektivno gledan zdravstveni status prasadi.

 

Hranidbeni pokus je prošao bez upadljivih zdravstvenih poremetnji prasadi, razlike meðu grupama nisu zamjećene.

 

Rezultati pokusa-prirasti žive vage

Prirasti žive vage ležali su unutar 40-dnevnog trajanja pokusa i početne težine od 8,1 kg sa preko 450 g po danu tj. na jednom visokom nivou sa srednjom završnom težinom od 26 kg. U prvom dijelu pokusa značajno su poboljšani prirasti žive vage sa skoro 20 g po danu (+ 8 %) zahvaljujući SCHAUMALAC PROTECT-u. Ovaj odskok se nije mogao održati tijekom cijelog perioda pokusa. Svejedno je grupa sa SCHAUMALAC PROTECT-om imala za 6 g (+ 1,3 %) veće priraste žive vage u usporedbi sa kontrolom.

 

Rezultati pokusa-konverzija

Sa 1,6 kg smjese za kg žive vage kreće se prosječna konverzija u normalnim uvjetima i odgovarajućeg uzgojnog perioda. Zahvaljujući SCHAUMALAC PROTECT smanjila se konverzija u prvom periodu za oko 6% dok se za cijeli period odgoja smanjila za oko 5% u usporedbi sa kontrolom, pa je tako bilo potrebno 80 g manje smjese za 1 kg prirasta žive vage (izvod 3).

 

Sažetak učinaka

Učinci su potvrdili potencijal MCFA kao alternative ka poboljšanju proizvodnje u odgoju prasadi. Čak se i jedan visoki nivo proizvodnje može nadograditi. Sagledana značajna povećanja prirasta žive vage u prvom periodu odgoja (FAZA I) imale su MCFA u SCHAUMALAC PROTECT jedan istaknuto pozitivan utjecaj na korištenje hranjiva, što se odrazilo na očigledno poboljšanje konverzije. Za jedan prirast žive vage od 18 kg potrebno je oko 30 kg smjese za odgoj. MCFA u SCHAUMALAC PROTECT granulatu uz 1% udjela u smjesi smanjile su konverziju hrane za oko 5%. To je ušteda od 1,5 kg smjese po prasetu.  

 

prilozi 1 - 3

Vaš kontakt

Dr. Martin Rimbach

 

Istraživanje & Razvoj
Područje svinje
Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48  665 148

info@schaumann.hr